Regulaminy konkursów

Powrót  | Drukuj  | Powiększ  | Zmniejsz  | Komentarze  | RSS 

Konkurs "Zakręć kołem nagród!"

Dodał(a):
bravo
Data:
2010-02-18 13:36 
Ocena:
Ocena: 3.75, Głosów: 5 Oceny rosnągłosów: 5 
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie "Zakręć kołem nagród!" (zwanym dalej "Konkursem").
2. Organizatorem Konkursu jest Wydawnictwo Bauer Sp. z o. o. Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Motorowa 1, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000092340, NIP 113-23-42-301 (zwana dalej "Organizatorem").
3. Ogłoszenie o Konkursie zostanie opublikowane na łamach czasopism: Bravo, Bravo Sport, Bravo Girl, wydania 4/2010.
4. Osoba biorąca udział w Konkursie (zwana dalej "Uczestnikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne; udział osób małoletnich możliwy jest jedynie za zgodą opiekuna prawnego, wyrażoną w formie pisemnej.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu oraz osoby najbliższe wobec ww. osób, to jest ich małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu dla Uczestników Konkursu w każdym czasie.
8. Organizator ma prawo przesłać do każdego Uczestnika, który wziął udział w Konkursie dodatkową wiadomość poprzez SMS, zawierającą zapytanie, podziękowanie lub inną informację dotyczącą Konkursu. Wiadomość taka będzie dostarczana do Uczestnika po wzięciu przez niego udziału w Konkursie.
9. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Wyrażenie zgody odbywa się poprzez wysłanie SMS-a o treści "ZGODA", pod numer wskazany przez Organizatora. Rezygnując należy wysłać SMS o treści „OFF” pod numer wskazany przez Organizatora.
10. Konkurs jest dostępny dla Uczestników korzystających z telefonów w sieci telefonii komórkowej i posiadających kartę aktywacyjną zakupioną u polskiego operatora.
11. Uczestnicy są identyfikowani na podstawie numeru telefonu komórkowego.
12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz w celach dowodowych i statystycznych. Każdy uczestnik Konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Nagrody oraz zasady uczestnictwa w Konkursie

13. W czasopismach wymienionych w pkt. 3, w terminie od 16 lutego do 10 marca 2010 roku publikowane będzie ogłoszenie konkursowe.
14. Warunkiem przystąpienia do Konkursu i udziału w nim jest przesłanie swojego zgłoszenia w formie wiadomości SMS pod numer 7264 o treści podanej w ogłoszeniu konkursowym, jednak nie później niż do dnia 10 marca 2010 roku. Koszt wysłania jednego SMSa wynosi 2 złote netto, czyli 2,44 złotych brutto tj. wraz z należnym podatkiem VAT.
15. Organizator na potrzeby Konkursu zaproponuje Uczestnikom Konkursu 12 nagród, o których mowa w pkt 31. Uczestnik ma możliwość dopasowania/wyboru danej nagrody zgodnie z jego potrzebami. Czytelnik może wygrać wszystkie nagrody, a każda z nich będzie w takim wariancie, jaki został wskazany w SMS.
16. Każdy zwycięzca otrzyma także nagrodę dodatkową, o której mowa w pkt 31.
17. Po zweryfikowaniu poprawności zgłoszenia Organizator wyśle do Uczestnika SMS z informacją o jaką nagrodę gra dany Uczestnik, gdyż system losowo przydziela jedną z nagród rzeczowych. Aby zagrać o wybraną nagrodę należy zdefiniować jej parametry/wybrać wariant nagrody, który bardziej odpowiada Uczestnikowi.
18. Po zdefiniowaniu danej nagrody Uczestnik ma możliwość zagrania o kolejne nagrody (wysyłając kolejny raz SMS zgłoszeniowy).
19. Po zdefiniowaniu nagrody/wybraniu wariantu nagrody Uczestnik znajduje się wśród finalistów gry o daną nagrodę.
20. Komisja Konkursowa w dniach 11-13.03.2010r. wyłoni spośród wszystkich nagród, o których mowa w pkt. 31. dwie nagrody, których finał odbędzie się tego samego dnia. Organizator będzie informował na bieżąco Uczestników o tym, której nagrody finał się odbędzie oraz o której godzinie Uczestnicy otrzymają pytanie finałowe.
21. Wszyscy uczestnicy, którzy grają o wybraną przez Komisję Konkursową nagrodę, zgodnie z zasadami Konkursu z pkt. 17, 18 i 19. otrzymają SMS z pytaniem finałowym. Zadaniem uczestników jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie. Odpowiedź należy wysłać za pomocą SMS-a o podanej przez Organizatora w SMS-ie treści i pod podany numer.
22. Osoba, która udzieli poprawnej odpowiedzi na pytanie w danym finale w najkrótszym czasie zostaje Finalistą danej nagrody. Czas odpowiedzi liczy się od momentu wysłania z systemu teleinformatycznego Organizatora pytania finałowego do uczestnika Konkursu do momentu wpłynięcia do systemu prawidłowej odpowiedzi na pytanie.
23. Jeden Uczestnik może wysłać dowolną liczbę SMS-ów w konkursie.
24. Finaliści, tj. Uczestnicy, którzy spełnią wymagania niniejszego Regulaminu, w szczególności opisane w pkt. 21. i 22. powyżej, wyłonieni zostaną do dnia 13 marca 2010 roku., zaś Laureaci do dnia 20 marca 2010 roku.
25. Do Finalisty wyłonionego pod nadzorem Komisji Konkursowej, zostanie wykonane połączenie telefoniczne na numer, z którego dokonano zgłoszenia do Konkursu. Jeśli Finalista potwierdzi udział w konkursie stanie się on Laureatem. W przypadku nieodebrania telefonu prawo do uzyskania nagrody przechodzi na następnego wyłonionego Finalistę, czyli osobę która udzieliła prawidłowej odpowiedzi na pytanie w finale o daną nagrodę dzienną z kolejnym czasem odpowiedzi. Procedura ta powtarzana będzie nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli podczas danej procedury nie zostanie wyłoniony Laureat, dana nagroda przechodzi do dyspozycji Organizatora.
26. Laureatom nie przysługują roszczenia o zamianę przyznanej nagrody na inną nagrodę rzeczową.
27. Jakiekolwiek roszczenia Laureatów z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.
28. Nagrody zostaną przekazane Laureatom Konkursu w terminie do dnia 30.04.2010 roku, pod warunkiem spełnienia przez nich warunków i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
29. Laureat ma prawo zrezygnować z przyznanej mu nagrody. Rezygnacja z nagrody skutkuje natychmiastowym przejściem nagrody do dyspozycji Organizatora i kontynuacją procedury opisanej w pkt 25. Dla uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że rezygnacja z nagrody jest tożsama w skutkach z nieodebraniem telefonu przez Finalistę, o którym mowa w pkt 25. powyżej.
30. Nie odebranie przekazanej nagrody oznacza wygaśnięcie prawa do nagrody i powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora. Nagroda pozostanie do dyspozycji Organizatora.
31. Nagrodami w Konkursie są:
a) Kożuszek/Futerko
b) Buty Emu: brąz/grafit
c) Torba: dzienna/sportowa Nike
d) Telefon: Nokia 5530 Express Music/Motorola RAZR2 V9
e) Plecak: Manchester Utd./FC Barcelona
f) Piłka: Manchester Utd./FC Barcelona
g) oraz nagroda dodatkowa przynawana każdemu Laureatowi: Książka wraz z plakatem.
32. Organizator, w przypadku gdy zaistnieje taki obowiązek zgonie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przed wydaniem Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi podatek dochodowy od wartości Nagrody w wysokości 10% jej wartości brutto.
33. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła Komisję Konkursową w składzie 3 osób. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Postanowienia końcowe

34. Uczestnictwo w Konkursie jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej, zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
35. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Konkursu.
36. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające uczestnictwo w Konkursie. Upusty cenowe dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe nie mają zastosowania do numeru dostępowego do Konkursu.
37. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) wzięcie udział w Konkursie przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego,
b) problemy w funkcjonowaniu Konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej,
c) udział w Konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane,
d) przerwy w funkcjonowaniu Konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Organizatora,
e) niedoręczenie nagrody spowodowane nieprzespaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.
38. Reklamacje dotyczące Konkursu należy przesyłać listownie na adres Organizatora z dopiskiem "Zakręć kołem nagród!" w terminie do dnia 30.05.2010 roku.
39. Reklamacje Uczestników dotyczące Konkursu będą rozpatrywane przez Organizatora w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.
40. Regulamin oraz dodatkowe informacje na temat Konkursu są dostępne na stronie internetowej: www.bravo.pl oraz w siedzibie Organizatora.
41. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Laureaci spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, jak również w przepisach prawa. W tym celu Organizator może żądać od Laureata złożenia określonych oświadczeń określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów, w tym zwłaszcza podania adresu zamieszkania lub zameldowania i numeru telefonu kontaktowego. Niestosowanie się do niniejszego Regulaminu lub do odpowiednich przepisów prawa, jak również odmowa spełnienia powyższych żądań, powoduje natychmiastowe wykluczenie danej osoby z Konkursu i uprawnia Organizatora do odmowy przyznania nagrody oraz powoduje natychmiastowe wygaśnięcie ewentualnego prawa do nagrody bądź do jakichkolwiek innych roszczeń w stosunku do Organizatora. W takim przypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
42. Postanowienia niniejszego Regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu, a ich interpretacja należy wyłącznie do Komisji Konkursowej.
43. Organizator zastrzega w szczególnych przypadkach możliwość wymiany nagród rzeczowych Rodzaj nagrody zostaje bez zmian, wartość nie mniejsza niż określona w pkt. 31. powyżej.


Komentarze

 • Dodał(a): 
  margi66  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-06-17 13:20 
  Wygrałam buty EMU,pani do mnie zadzwoniła i powiedziała, że nie mają tych butów w magazynie i w zamian przyślą gotówkę(650 zł.) jest już połowa czerwca a ORGANIZATOR OLAŁ ZOBOWIĄZANIE I NAGRODY NIE WYPŁACIŁ!!!!!,Porażka totalna,wielka ściema i tyle,a niby poważni ludzie tam pracują...chyba,że ktoś zawinął moją nagrodę dla siebie,bo to jeden WIELKI WAL!!!!!!!

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  PlasikoVa_lala  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-04-06 19:49 
  Noo i wygrałam ; D . Dziś przysłali ; )

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  PlasikoVa_lala  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-04-06 08:52 
  Ja chyba wygraŁam xddd . Dzwonili do mnie i powiedzieli , że prześlą mi nagrodę . Tylko , że od tamtego czasu mineło dwa tygodnie albo i więcej. Czy ktoś może wie kiedy gdzieś tak przyślą mi tą nagrodę ; )) ?

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  `MałaRozpieszczonaKsiężniczka.!`
  Data: 
  2010-03-14 19:17 
  przeczytałam , mam nadzieje że wygram ;p

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  szuriken  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-02-25 18:54 
  Jakieś żal będą to czytać za długie

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  niunia...  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-02-22 16:49 
  komu sie chciało to pisac ???? ja tego nawet nie przczytam
  Zgłoś komentarz

Kolejne strony: 1 2 3 >  >> 

Liczba komentarzy: 14

Komentarze

 • Dodał(a): 
  margi66  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-06-17 13:20 
  Wygrałam buty EMU,pani do mnie zadzwoniła i powiedziała, że nie mają tych butów w magazynie i w zamian przyślą gotówkę(650 zł.) jest już połowa czerwca a ORGANIZATOR OLAŁ ZOBOWIĄZANIE I NAGRODY NIE WYPŁACIŁ!!!!!,Porażka totalna,wielka ściema i tyle,a niby poważni ludzie tam pracują...chyba,że ktoś zawinął moją nagrodę dla siebie,bo to jeden WIELKI WAL!!!!!!!

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  PlasikoVa_lala  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-04-06 19:49 
  Noo i wygrałam ; D . Dziś przysłali ; )

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  PlasikoVa_lala  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-04-06 08:52 
  Ja chyba wygraŁam xddd . Dzwonili do mnie i powiedzieli , że prześlą mi nagrodę . Tylko , że od tamtego czasu mineło dwa tygodnie albo i więcej. Czy ktoś może wie kiedy gdzieś tak przyślą mi tą nagrodę ; )) ?

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  `MałaRozpieszczonaKsiężniczka.!`
  Data: 
  2010-03-14 19:17 
  przeczytałam , mam nadzieje że wygram ;p

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  szuriken  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-02-25 18:54 
  Jakieś żal będą to czytać za długie

  Zgłoś komentarz
 • Dodał(a): 
  niunia...  
  Status: 
  bravo
  Data: 
  2010-02-22 16:49 
  komu sie chciało to pisac ???? ja tego nawet nie przczytam
  Zgłoś komentarz

Kolejne strony: 1 2 3 >  >> 

Liczba komentarzy: 14


Słuchaj radia RMF BRAVO 

Top Lista BRAVO

Ostatnio dodane

Kalendarz

< luty 2016 >
   Po Wt Śr Cz Pt So Nd
5 1 2 3 4 5 6 7
6 8 9 10 11 12 13 14
7 15 16 17 18 19 20 21
8 22 23 24 25 26 27 28
9 29 1 2 3 4 5 6
10 7 8 9 10 11 12 13

Szukaj

Wyszukiwanie


Blogi - Kategorie